Simulador d'Hipoteques

Ara pots calcular quina serà la quota de la hipoteca.

 

Amb el simulador de préstecs hipotecaris de Caixa d'Enginyers, podràs saber la quota mensual i les despeses associades a la compra d'una vivenda i a la constitució de la hipoteca.

Compara i tria quina modalitat d'hipoteca és la que millor s'adapta a les teves necessitats:

variable, mixta o fixa.

 

1Serveis associats per obtenir bonificacions màximes:

 

Domiciliació de la nòmina + rebuts (mínim de 3)

Targeta de crèdit

*Assegurança multi-risc Llar: Segons la normativa vigent el sol·licitant ha de tenir contractat i en vigor durant tota la vida del préstec una assegurança que cobreixi els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca, havent de notificar a l'assegurador l'existència del préstec hipotecari i sent l'Entitat beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre durant la vigència del préstec.

**Assegurança Protecció de Pagaments

***Assegurança de Vida: Companyia mediadora -asseguradora: vida-risc contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSPF amb el codi OV0052.

 

La contractació de les assegurances, serveis i la domiciliació d'ingressos són voluntàries per a l'obtenció de condicions més beneficioses. En el supòsit de no voler beneficiar-se de les bonificacions en la hipoteca per la contractació de les assegurances, vostè tindrà la possibilitat de contractar amb qualsevol altre proveïdor aquestes assegurances, pel que fa a l'assegurança de llar, serà de preceptiva contractació una assegurança de danys per incendi i elements naturals de l'habitatge (continent) d'acord amb el que preveu la vigent regulació del mercat hipotecari. Podeu consultar aquí les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència, i les primeres siguin abonades mitjançant domiciliació en compte corrent de Caixa d'Enginyers.