Informació Octubre 2017

  1. Model Social
  2. Model de Gestió Financera
  3. Model de Gestió del Risc
  4. Marc Institucional i Garanties

 

1. Model Social Tornar a l'índex


Caixa d'Enginyers és una entitat cooperativa de crèdit que ofereix serveis financers i asseguradors als seus més de 150.000 socis. Constituïda ara fa 50 anys l'Entitat ha mantingut sempre el model cooperatiu com a base de la seva actuació i, per tant, és una entitat d'arrel social sense esdevenir subjecte polític atès el seu objecte social.

 

Com a cooperativa de crèdit, els socis són els propietaris de l'Entitat i a través de l'Assemblea General, màxim òrgan de govern, s'aproven totes les decisions estratègiques o importants per a l'Entitat. Si Caixa d'Enginyers hagués de prendre alguna determinació substancial, derivada d'un escenari que pogués incidir significativament en els interessos dels socis, seria oportunament convocada l'Assemblea General, tal i com s'estableix en els estatuts socials.

 

Des de Caixa d'Enginyers entenem que els serveis financers han de generar valor compartit amb els socis i amb el conjunt de la societat per a construir-la millor per a tots. La base cooperativa, la creença en el bé comú i la responsabilitat social cooperativa són fonaments sobre els quals se sustenta el model de Caixa d'Enginyers. Un model que a més permet destinar anualment, a través del Fons d'Educació i Promoció, un mínim del 10% dels resultats de l'Entitat per desenvolupar activitats de caràcter formatiu, cultural, mediambiental, entre d'altres, que beneficiïn als socis, treballadors i a la comunitat en general.

 

2. Model de Gestió Financera Tornar a l'índex


La solidesa de l'Entitat és molt destacable i respon al requeriment d'estabilitat financera que Caixa d'Enginyers assumeix per prestar el seu servei als socis. L'Informe Anual i la Informació amb Rellevància Prudencial, disponibles a la web, mostren aquestes fortaleses.

 

Els nivells de solvència (15,57%), de liquiditat (130%) i la qualitat dels actius són molt elevats i estan significativament per sobre de la mitjana del sector. I la morositat (3,53%) està molt per sota en els indicadors sectorials, sense existir actius improductius (adjudicats) rellevants.

 

Al llarg de la seva història, Caixa d'Enginyers ha anat superant sempre tots els reptes econòmics, socials i polítics plantejats, actuant sempre des de la mateixa visió: oferir i prestar a tot el col·lectiu de socis uns serveis financers en base als valors socials, estant alhora amatents als processos de transformació que aquells han experimentat al llarg dels temps. La proximitat als socis i estar al seu servei amb una relació basada en la confiança i el compromís mutu fan de Caixa d'Enginyers una entitat forta, resilient i compromesa.

 

La capitalització de l'Entitat no depèn de les borses sinó que es composa de les aportacions dels socis i les reserves, que no es troben exposades de cap manera a l'evolució de les borses. A més Caixa d'Enginyers no ha realitzat cap emissió de deute als mercats financers perquè els seus dipòsits superen de forma més que notable els seus crèdits. Per la mateixa raó, Caixa d'Enginyers no té necessitats de finançament a través del Banc Central Europeu. En els àmbits assenyalats, es pot afirmar que Caixa d'Enginyers es troba immunitzada de les reaccions dels mercats davant d'esdeveniments polítics, socials o econòmics. Aquesta peculiaritat o excepcionalitat, resultat de ser una cooperativa de crèdit fortament capitalitzada i amb liquiditat molt abundant gràcies a la naturalesa inversora dels seus socis, li permet gestionar amb serenitat i sense urgències qualsevol situació de tensió a l'entorn.

 

3. Model de Gestió del Risc Tornar a l'índex


Caixa d'Enginyers manté i desenvolupa de forma recorrent, no només als efectes del compliment normatiu sinó també com a convicció pròpia per garantir el seu servei als socis, plans de contingència que es basen en escenaris de disrupcions en l'entorn econòmic i financer, tant derivades d'esdeveniments d'índole política com social i econòmica. Aquests plans consideren els possibles escenaris contingents, els seus efectes sobre l'operativitat i el servei als socis i desenvolupen diferents plans d'acció de recuperació o minimització dels impactes sobre la solvència, liquiditat i operativitat de l'entitat, així com la salvaguarda dels interessos dels socis, depositants o inversors.

 

Així mateix, es realitzen anàlisis d'estrès dels diferents escenaris, tant de forma individual com combinats, valorant els possibles impactes sobre paràmetres financers rellevants, així com operacionals, establint plans d'actuació per mitigar o resoldre els diferents impactes. Els resultats de les anàlisis d'estrès són plenament satisfactoris.

 

 

4. Marc Institucional i Garanties Tornar a l'índex


Els actius de Caixa d'Enginyers, al igual que a la resta d'entitats de dipòsit, conformen la garantia actual sobre els dipòsits, actuant el Fons de Garantia de Dipòsits únicament en cas de resolució d'una entitat de crèdit, tal com s'estableix a la normativa europea de resolució d'entitats. Per això és rellevant per als nostres dipositants que els indicadors de solvència, liquiditat i qualitat dels actius de Caixa d'Enginyers es trobin en nivells molt per sobre de la mitjana del sector financer espanyol i siguin pilars sòlids respecte a l'estabilitat financera d'aquesta entitat, amb especial valor si considerem la complexa evolució del sector en els darrers anys.

 

En relació a la regulació de les entitats de crèdit, la unió bancària sorgida amb la crisi financera de 2008 ha traslladat al nivell europeu el sistema de supervisió bancària. Des de 2014 es troba vigent la unió bancària europea, és a dir, la transferència de la responsabilitat relativa a la política bancària dels Estats Membres a la Unió Europea.

 

El Banc Central Europeu, amb seu a Frankfurt, va assumir el 4 de novembre de 2014 la funció supervisora dels bancs de l'Eurozona en el que es denomina Mecanisme Únic de Supervisió, que vetlla per la seguretat i solidesa del sistema bancari, i potencia l'estabilitat financera. En el cas de la supervisió de Caixa d'Enginyers, la responsabilitat recau en la Direcció General de Supervisió Micro-prudencial III del Banc Central Europeu, conjuntament amb la supervisió del Banc d'Espanya.

 

Així mateix, l'1 de gener de 2016 va entrar en funcionament el Mecanisme Únic de Resolució europeu, amb plenes facultats en la resolució ordenada dels bancs, amb l'objectiu de reforçar la confiança en el sector bancari.

 

A més, s'ha establert un codi normatiu únic europeu que inclou normes sobre requisits de capital i processos de resolució. En particular, des de l'1 de gener de 2014 s'aplica la normativa bancària europea en matèria de solvència, amb rang de reglament i d'aplicació obligatòria.