Comunicat de Premsa

01/09/2017

Caixa d'Enginyers com a cooperativa de crèdit i Entitat de base social que té com a objectiu atendre les necessitats financeres de tots els socis manifesta el seu compromís amb la seva missió: aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels seus socis.

Comunicat de Premsa

Al llarg dels seus 50 anys d'història, Caixa d'Enginyers ha representat tots els seus socis i mai ha pres posicionaments polítics de cap tipus. L'última crisi bancària va demostrar que la politització de les entitats financeres va ser nefasta per a la seva solvència. Caixa d'Enginyers és fidel als seus principis, amb un Consell Rector format per enginyers que actua al marge de qualsevol influència política.

 

Caixa d'Enginyers, referent en el sector per la seva elevada solvència i liquiditat, prendrà totes aquelles mesures necessàries encaminades a preservar els interessos de tots els socis del Grup. En aquest sentit, i com no podria ser d'una altra forma, l'Entitat té establerts plans de contingència encaminats a restaurar qualsevol tipus de situacions adverses a les quals hagués de fer front.

 

Aquests plans de contingència, que no descarten cap opció, estableixen els requeriments, no solament financers sinó també administratius, per preservar a Caixa d'Enginyers i per tant a tots els seus socis dins del marc regulador i supervisor de la màxima autoritat europea.

 

Per tant, qualsevol que sigui l'escenari institucional de futur, Caixa d'Enginyers prendrà les mesures necessàries per mantenir en tot moment l'Entitat dins de l'Eurozona, formant part de les entitats supervisades pel Banc Central Europeu, i aprofundint els seus forts lligams amb les cooperatives bancàries espanyoles i europees.